Posadzki z antyelektrostatycznych płyt z PCW

 
 

W celu zabezpieczenia użytkowników przed możliwością porażeń prądem elektrycznym (np. w wypadku dotknięcia do uszkodzonych urządzeń elektrycznych) podłogom stawia się wymaganie, aby ich oporność elektryczna nie była mniejsza niż 5 IG1 om. Wymagania tego nie mogły spełnić tradycyjne rozwiązania materiałowo - konstrukcyjne podłóg, szczególnie z tworzyw mineralnych (np. ze skałodrzewu, lastryko itp.). Konieczne były więc starania o podniesienie izolacyjności elektrycznej tych podłóg.

Posadzki z tworzyw sztucznych, jako materiałów elektroizolacyjnyeh wykazują wysoką oporność elektryczną. Wskutek tego na powierzchni tych posadzek (szczególnie z PCW) występuje - pod wpływem tarcia - zjawisko gromadzenia się ładunków elektryczności statycznej. Zjawisko to w przeciętnych warunkach użytkowania budynków (np. mieszkalnych) oraz przy normalnej wilgotności względnej powietrza (65%) nie powoduje praktycznie żadnych ujemnych skutków. Natomiast przy niskiej wilgotności powietrza (np. w czasie działania centralnego ogrzewania, w czasie mrozów itp.) stopień naelektryzowania wzrasta. W tych warunkach człowiek poruszając się po posadzce z tworzywa sztucznego ulega naelektryzowaniu się do potencjału rzędu kilku tysięcy volt.

Nagromadzenie elektryczności statycznej o napięciu powyżej 3000 volt powoduje, że przy dotknięciu do przedmiotu o niższym potencjale (np, metalowego) lub uziemionego następuje gwałtowne rozładowanie, któremu towarzyszy przeskok iskry,

Z tego względu problem gromadzenia się elektryczności statycznej na powierzchni posadzek ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa przy użytkowaniu pomieszczeń o zagrożeniu eksplozyjnym (np. sal operacyjnych w szpitalach, niektórych laboratoriów, niektórych pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych).

W wypadku powstawania mieszanin palnych gazów (np. par środków anestezjologicznych w salach operacyjnych) z powietrzem - iskra powstająca przy rozładowaniu potencjału elektryczności statycznej może wywołać eksplozję i pożar.

Ładunki elektryczności statycznej mogą też wpływać zakłócająco na działanie czułej aparatury w niektórych laboratoriach naukowych, pomieszczeniach elektronicznych maszyn cyfrowych itp.

Podłogi, które wykazują wymaganą oporność elektryczną z punktu widzenia zabezpieczenia przeciwporażeniowego a jednocześnie ma'ją zdolność odprowadzania gromadzących się na powierzchni ładunków - nazywa się podłogami antyelektrostatycznymi.