Wykończenie posadzki z antyelektrostatycznych płyt z PCW

 
 

Wzdłuż ścian powinna być przyklejona listwa podłogowa z PCW lub cokół z pasków wyciętych z antyelektrostatycznych płyt podłogowych z PCW. Połączenie między listwą bądź cokołem a posadzką powinno być uszczelnione przez zespawanie.

Wszystkie spoiny powinny być zespawane. Spawanie można przeprowadzić dopiero po kilku dniach od przyklejenia płyt. Sposób wykonania spawania podano w p. 5.2. z tym, że sznur spawalniczy elektro- przewodny należy stosować do spawania płyt posadzki ułożonej w pomieszczeniach o zagrożeniu eksplozyjnym oraz w innych pomieszczeniach II grupy, jeżeli do przyklejania płyt użyty został zwykły klej kontaktowy (np. klej Butapren B). Zwykły sznur spawalniczy można stosować w pomieszczeniach II grupy, jeżeli płyty zostały przyklejone klejem elektroprzewodnym.

Nie wcześniej niż po upływie miesiąca podłoga powinna być poddana badaniom właściwości antyelektrostatycznych tj. oporności powierzchniowej oraz oporności pomiędzy elektrodą pomiarową i ziemią. Badania powinny być przeprowadzone przez specjalistyczną placówkę badawczą.

W razie potrzeby powinny być również wykonane badania czy wykonana podłoga odpowiada wymaganiom pod względem ochrony przeciwporażeniowej. Posadzki z antyelektrostatycznych płyt z PCW nie mogą być konserwowane pastami podłogowymi lecz najwyżej za pomocą filmu mydlanego (por, p. 5.1.).

Posadzki te powinny być chronione przed kontaktem z wyrobami z czarnej gumy (np. ogumienie kółek mebli, wózków, aparatów itp.), gdyż zawarte w nich substancje stabilizujące wykazują tendencję do przenikania do plastyfikatora płyt podłogowych powodując trwałe brunatne plamy, nie nadające się do usunięcia.