Posadzki bezspoinowe z betonów żywicznych

 
 

Pod pojęciem betonu żywicznego należy rozumieć betony zawierające żywicę syntetyczną jako spoiwo oraz wysoko jakościowe wypełniacze mineralne. Jako spoiwo stosuje się różne żywice syntetyczne, np. poliestrowe, epoksydowe, poliuretanowe, akrylowe, fenolowe itp., jako wypełniacze- mączka kwarcowa, drobny piasek oraz inne twarde materiały, jak np. korund. Betony żywiczne wykazują wysokie walory

Według Zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i PMB z dn. 31.12.19S8 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1KV (Dz. Bud. Nr 4/1969). techniczno-użytkowe jako -wykładziny podłogowe w halach przemysłowych. Na szczególne podkreślenie zasługują takie właściwości jak wysoka odporność na wpływy mechaniczne, termiczne i chemiczne. Materiały te uzyskują wytrzymałość na ściskanie rządu 1000 H-1200 kG/cm, wytrzymałość na zginanie do 300 kG/cm2. Ścieralność jastrychów z betonów żywicznych wynosi poniżej 3 cm3/50 cm. Wykazują one bardzo dobrą przyczepność do podkładu betonowego a także innych podkładów jak np. kamiennych, ceramicznych, drewnianych, metalowych itp.

Odporność termiczna betonów żywicznych dochodzi do 120°C. Oporność elektryczna jest wysoka, jednak istnieją możliwości obniżenia zdolności do tworzenia sią ładunków elektrostatycznych przez wprowadzenie dodatku wypełniaczy elektroprzewodzących (np. grafitu). Istnieje możliwość otrzymania licznych barw betonów żywicznych.