Narzędzia do płytek podłogowych ceramicznych

 
 

Przy wykonywaniu posadzek z płytek i kształtek ceramicznych niezbędne są następujące narzędzia:

- kielnia do zaprawy,

- łata drewniana do poziomowania powierzchni,

- poziomnica,

- młotek.

Układanie płytek i kształtek ceramicznych można rozpocząć po wykonaniu tynków. Temperatura pomieszczeń nie powinna być niższa niż + 5°C. Płytki i kształtki należy układać na podkładzie betonowym (w wypadku gdy w podłodze przewiduje się warstwy izolacyjne) lub bezpośrednio na podłożu. Podkład betonowy pod płytki i kształtki ceramiczne powinien być chropowaty lub porysowany. Najlepiej jest układać płytki i kształtki bezpośrednio po stwardnieniu' podłoża.'

Roboty rozpoczyna się od ułożenia spoziomowanych reperów (marek), które posłużą do kontrolowania poziomu pasów kierunkowych. Jako repery przykleja się na zaprawie (tymczasowo) pojedyncze płytki i kształtki, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Powierzchnia ta powinna być pozioma lub - jeżeli projekt przewiduje spadki podłogi - powinna odchylać się od płaszczyzny poziomej w określonym kierunku.

Położenie płaszczyzny wyznacza się za pomocą łaty drewnianej długości 2 m i poziomnicy. Łatę opiera się kolejno na dwóch sąsiadujących ze sobą płytkach - reperach (rys. 6-1), które wciska się w placek z zaprawy, aż pozio- mnica wykaże poziome położenie łaty (rys. 6-2).

Jeżeli podłoga ma wykazywać spadek, to reper położony w kierunku spadku obniża się odpowiednio w stosunku do płaszczyzny poziomej przez położenie na nim odpowiedniej podkładki pod łatę (rys. 6-2b). Grubość tej podkładki powinna wynikać z wielkości spadku i długości łaty. Przy spadku wynoszącym 1 n/o spadek wynosić będzie 1 cm na 1 m, a więc przy łacie dwumetrowej należy podłożyć pod jeden koniec łaty podkładkę grubości 2 cm. Do wyznaczania płaszczyzny spadku posadzki można używać specjalnej łaty o kształcie zwężającym się (rys. 6-2c), która po spoziomowaniu wyznacza odpowiedni spadek podłogi.

Mając ustalone położenie płaszczyzny posadzki, układa się co pewną ilość płytek pasy kierunkowe, prostopadłe do pierwszego rządu ułożonego wzdłuż naciągniętego sznura (rys. 6-3). Płaszczyzną pasów kierunkowych kontroluje się łatą opieraną na płytkach - reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się przykładając łatę na płytkach pasów kierunkowych.

Płytki układa się na zaprawie cementowej 1: 3, tj. zawierającej na 1 część cementu 3 części piasku. Zaprawa powinna być zarabiana mlekiem wapiennym. Warstwa zaprawy powinna wynosić ok. 2 cm. Ułożoną na niej płytkę wciska się w zaprawę lekko postukując młotkiem przez łatę położoną na kilku płytkach. Poziom kontroluje się przyłoże- n T ZE w