Wykonanie robót - Posadzki estrichgipsowe cz. II

 
 

W odróżnieniu od podkładu posadzka estrichgipsowa wymaga uszczelnienia warstwy wierzchniej przed jej ostatecznym wygładzeniem. Polega to na lekkim ubiciu wyrównanej warstwy częściowo stwardniałego zaczynu. Ubijanie powinno mieć miejsce przed zakończeniem wiązania i zwykle wykonuje się po upływie 6-4-20 godz. od chwili zarobienia. Praktycznie stwierdza się możliwość przystąpienia do ubijania, gdy nacisk palcem pozostawia na powierzchni jedynie znieznaczny ślad.

Po ubiciu zaciera się powierzchnię packą drewnianą i wygładza packą stalową (tzw. blichówką). Posadzka dwuwarstwowa. Skiada się z warstwy użytkowej grubości 10-i-15 mm wykonanej z barwionego zaczynu estrichgipsowego, przygotowanego analogicznie jak dla posadzki jednowarstwowej, oraz warstwy podkładowej z zaprawy lub betonu estrichgipsowego.

Na 1 m zaprawy estrichgipsowej do wykonania warstwy podkładowej zużywa się: estrichgipsu 730 kg, piasku 695 1, wody 287 1. Można wykonać również warstwę podłogową z betonu estrichgipsowego o następującym składzie: estrichgipsu 850 kg, żużla paleniskowego 825 1, wody 350 1.

Mieszanie powinno odbywać się w ten sposób, że najpierw wlewa się odpowiednią ilość wody, a następnie wsypuje kruszywo ze spoiwem, wymieszane uprzednio na sucho i całość miesza się do uzyskania jednorodnej. masy.

Układanie warstwy podkładowej wykonuje się w podobny sposób jak i układanie podkładu estrichgipsowego (por. 3.3.6). Warstwę użytkową z barwnego zaczynu estrichgipsowego wykonuje się na wyrównanej warstwie podkładowej zwykle na drugi dzień, nie później jednak niż po upływie 24 godzin. Zaczyn estrichgipsowy układa się między listwami kierunkowymi o grubości równej żądanej grubości warstwy. Układanie oraz uszczelnianie i wygładzanie powierzchni wykonuje się tak samo jak przy wykonywaniu posadzek jednowarstwowych.

Pielęgnacja świeżo ułożonej posadzki. Świeżo ułożoną posadzkę estrichgipsową należy chronić przed uszkodzeniem i zbyt szybkim wysychaniem przez ok. 2 tygodnie. W miesiącach letnich zaleca się pokryć posadzkę warstwą mokrych trocin na okres 10 dni. W okresie dojrzewania temperatura pomieszczeń powinna wynosić od +10 do +15°C, jednak w żadnym przypadku nie może być niższa niż +5°C. Po 2 tygodniach powinno nastąpić intensywniejsze schnięcie posadzki, w związku z czym zaleca się podniesienie temperatury pomieszczeń i wietrzenie.

Posadzkę estrichgipsową wykańcza się przez przybicie listew podłogowych do kołków osadzonych w ścianie. Powierzchnię po jej wyschnięciu nasyca się dwukrotnie gorącym pokostem, a następnie pastuje I froteruje.