Wykonanie robót - Posadzki z cegły klinkierowej

 
 

Na rysunku 6-6 przedstawiono rodzaje posadzek z cegły klinkierowej lub pełnej budowlanej w zależności od sposobu ich wykonania. Na podłożu betonowym lub stropie posadzkę klinkierową można wykonać dwoma sposobami: na warstwie zaprawy oraz na przekładce z piasku.

- a. Na powierzchni betonu układa się warstwę zaprawy cementowo- wapiennej o stosunku 1:1:6 (cement: ciasto wapienne : piasek), grubości ok. 2 cm. Cegłę klinkierową budowlaną układać można na rąb (rys. 6-6a) lub na płask (rys. 6-6b). Przy układaniu na rąb poszczególne cegły przymurowuje się na tej samej zaprawie, jednak tak, by nie wypełniała ona całkowicie spoin. Zalewa się je od góry zaprawą cementową 1:5. Przy układaniu cegieł na płask pozostawia się puste spoiny pionowe, które następnie zalewa się od góry zaprawą cementową 1 : 5. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm.

- b. Zamiast układania na zaprawie można zastosować przekładkę z piasku.

Z tego względu, w przypadku konieczności otrzymania nawierzchni o większej odporności na ścieranie, należy użyć twardszych wypełniaczy, np. grysów bazaltowych, i wykonać posadzkę lastrykową.

Przy wykonywaniu posadzek z betonu zachodzi konieczność podziału większych powierzchni na mniejsze pola, w celu zapobieżenia pęknięciom spowodowanym skurczem betonu. W tym wypadku układanie posadzki należy przeprowadzić poszczególnymi polami, w 2 etapach (rys. 6-8), ograniczając pola wzornikami (rys. 6-9) z jednoczesnym osadzeniem wkładek z tworzywa sztucznego lub płaskownika metalowego. Po wypełnieniu wyznaczonych pól i wygładzeniu ich powierzchni packą drewnianą, pozostawia się je aż do częściowego stwardnienia betonu, a następnie wypełnia pozostałe pola. Ostateczne wrygładzenie całej posadzki wykonuje się packą stalową, skrapiając wodą i używając nieco rzadszej zaprawy.