Wykonanie robót - Posadzki z cegły klinkierowej cz. II

 
 

Niezależnie od podziału posadzki na mniejsze pola należy wykonać przewidziane w projekcie szczeliny dylatacyjne. Zasady ich stosowania zostały omówione w p. 2.5. Wykonuje się je przez wbetonowanie listwy drewnianej odpowiedniej grubości (0,5-i-l cm), a następnie usunięcie jej po stwardnieniu betonu. Powstałą szczelinę wypełnia się masą asfaltową (tzw. masą zalewową).

Nieco inaczej wykonuje się posadzkę wówczas, gdy jednocześnie układa się obie warstwy, to jest podłoże betonowe oraz posadzkę z za- prawy cementowej, i zachodzi konieczność podziału na mniejsze pola. Wykonuje się wówczas deskowanie o wysokości odpowiadającej gru-1 bości całej podłogi i mocuje się deskowanie za pomocą kołków wbitych w grunt. Sposób wykonania ilustruje rys. 6-10. W przy goto wa- nym deskowaniu układa się najpierw beton_stanowiący pojdłożę (najczęściej ok. 10-yŚ cm], jednak do wysokości 2_cm poniżejLÓrnej_krawędzi deskowania. Po wyrównaniu i zagęszczeniu betonu nanosi się zaprawę stanowiącą posadzkę. Wyrównuje się ją za pomocą łaty przesuwanej ruchem zygzakowatym i prowadzonej po górnych płaszczyznach deskowania (rys. 6-10). Następnie wygładza się powierzchnię posadzki packami drewnianymi lub stalowymi.

Pozostałe pola posadzki wykonuje się po stwardnieniu zabetonowanych pól i usunięciu deskowania. W miejscu, gdzie deski ograniczały poszczególne pola, układa się paski papy, a następnie wykonuje się betonowanie następnych pól.

Można również wykonać dylat.acje między polami inną metodą. Mianowicie po usunięciu deskowania układa się cienkie deseczki, które po stwardnieniu betonu usuwa się, a powstałą szczelinę wypełnia się asfaltową masą zalewową.

Świeża posadzka z betonu powinna być bardzo starannie pielęgnowana. W ciągu pierwszych dwóch tygodni należy chronić ją przed wysychaniem, aby nastąpiło całkowite związanie i stwardnienie betonu. W tym celu zaleca się pokrycie posadzki warstwą mokrych trocin, a w miesiącach ciepłych polewanie betonu wodą. Po tym okresie posadzka powinna być chroniona przed zbyt szybkim i nierównym wysychaniem.