Wykonanie robót - posadzki kwasoodporne

 
 

Posadzki kwasoodporne bezspoinowe z asfaltu lanego. Wykonuje się je podobnie jak posadzki z asfaltu zwykłego (patrz p. 6,8), Różnią się one rodzajem wypełniacza mineralnego, który powinien być kwaso- ódporny. Mogą być użyte następujące materiały: grysy bazaltowe, diabazowe, barytowe, mączki kamienne (andezytowe, kwarcowe, barytowe), piasek kwarcowy, piasek wiślany, azbest.

Orientacyjna recepta na masę asfaltu lanego przewiduje: asfaltu 8-i-12% grysów 20-H52% piasku 15-35% mączki kamiennej więcej niż 25% Recepty szczegółowe zależą od rodzaju i uziarnienia wypełniaczy oraz wymagań wytrzymałościowych powinny być ustalone przez laboratoria.

Gorącą masę układa się w 1 lub 2 warstwach o łącznej grubości 2j5-i-3 cm (rys. 6-11). Dla uzyskania większej szczelności zaleca się wykonywanie posadzki w dwóch warstwach. Asfalt powinien być wyłożony w kształcie cokołu również na ścianę. Wykonuje się to po stwardnieniu pierwszej warstwy asfaltu. Druga warstwa przykrywa powstałą spoinę roboczą.

Posadzki kwasoodporne z płytek ceramicznych, klinkierowych, szamotowych lub cegły klinkierowej. Wykonuje się je w sposób opisany w poprzednich rozdziałach z tą różnicą, że posadzka powinna być uszczelniona, a do umocowania i wyspoinowania płytek lub tylko wypełnienia spoin muszą być użyte materiały kwasoodporne.

Płytki układa się na podkładzie przygotowanym zgodnie z projektem, jednym ze sposobów omówionych w p. 6.9. Do układania płytek mogą być użyte następujące materiały: a) zaprawa cementowa 1: 3,

- b) asfalt lany kwasoodporny lub specjalne kity asfaltowe kwasood- porne na żywicach syntetycznych.