Wykonanie robót - posadzki kwasoodporne cz. II

 
 

Na 24 godziny przed przystąpieniem do układania posadzki kwaso- odpornej z płytek ceramicznych na kicie asfaltowym ich powierzchnie dolna i boczne powinny być zagruntowane roztworem asfaltowym. Płytki układa się przy użyciu gorącego kitu asfaltowego na wykonanej uprzednio izolacji podkładu. Stosuje się technikę układania na wycisk, tj. jednoczesnego wypełniania spoin kitem przez dociskanie płytek do siebie, co powoduje, że kit zostaje ze spoiny wyciśnięty. Nadmiar kitu powinien być usunięty szpaehlą. Grubość spoiny powinna wynosić 1,5-f-2,5 mm. Grubość warstwy kitu pod płytką powinna wynosić 5 mm w wypadku układania na podkładzie tylko gruntowanym roztworem asfaltowym (rys. 6-12a) lub 2 mm w wypadku układania płytek na izolacji z papy, folii poliizobutylenowej itp. (rys. 6-12b) lub asfaltu lanego (rys. 6-12c),

Przy układaniu płytek na kicie krzemianowym (rys. 6-13) najpierw powleka się dolną powierzchnię rzadkim kitem (o stosunku szkła wodnego do mączki kwasoodpornej 1 :1), a następnie układa ją na warstwie kitu o normalnej konsystencji, grubości 10 mm. Spoiny pozostawia się puste, o szerokości 8 mm i głębokości 15 mm. Jednolitą szerokość uzyskuje się za pomocą kawałków listewek odpowiedniej grubości, które wkłada się między płytki w czasie ich układania.

Płaszczyznę powierzchni posadzki wyznacza się za pomocą płytek - reperów w sposób opisany w p. 6.1. Spoinowanie posadzek z płytek wykonuje się kitami chemoodpornymi syntetycznymi. Spoinowanie można rozpocząć po związaniu zaprawy, na której ułożono płytki.