Badania przy odbiorze posadzek z tworzyw mineralnych

 
 

- Badania obejmują sprawdzenie:

- a) związania posadzki z podkładem, .. ,

- b) wyglądu zewnętrznego,

- c) prawidłowości powierzchni, i d) szczelności ułożenia elementów posadzki,

- e) wykończenia posadzki.

Posadzki z płytek (ceramicznych, skałodrzewnych, lastrykowych itp.) powinny być dobrze związane z podkładem. Przy ostukiwaniu drewnianym młotkiem nie powinny one wydawać charakterystycznego v głuchego dźwięku.

Posadzki powinny mieć gładką powierzchnę. Spoiny powinny być prostoliniowe, wypełnione odpowiednią zaprawą. Powierzchnia posadzki powinna być równa i wykazywać odpowiedni spadek, jeżeli zostało to przewidziane w projekcie. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzek z płytek ceramicznych, klinkierowych oraz lastrykowych od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm dla płytek I gat. i 3 mm dla płytek II gat., natomiast dla posadzek betonowych i ceglanych nie powinno przekraczać 3 mm.

Odchylenie od płaszczyzny bada się przez przyłożenie łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach posadzki. Prześwit między łatą a posadzką nie powinien wynosić więcej niż podane wyżej wiel- : kości. Odchylenie płaszczyzny posadzki od poziomu lub założonego spadku, badane łatą 2-metrową oraz za pomocą poziomnicy, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości (lub szerokości) posadzki.

Spoiny między płytkami powinny tworzyć linię prostą. Dopuszcza się odchylenie spoin od linii prostej nie większe niż 2 mm na metr 1 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki z płytek I gat. oraz 3 mm na metr i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki z płytek II gatunku. Spoiny powinny być jednakowej szerokości, która nie powinna przekraczać:

- 1 mm dla płytek I gat,

- 2 mm dla płytek II gat.,

- 5 mm dla cegły klinkierowej,

- 10 mm dla cegły budowlanej.

Dopuszcza się występowanie spoin grubszych o 0,5 mm, jednak w liczbie nie większej niż 5 spoin na 1 m2 posadzki z płytek I gat. oraz 10 spoin na 1 m2 posadzki z płytek II gatunku.