Posadzki powinny być przedstawione do odbioru w stanie czystym.

 
 

Badania przy odbiorze posadzek kwasoodpornych

- Badanie posadzek kwasoodpornych z płytek ceramicznych obejmuje sprawdzenie:

- a) prawidłowości wykonania powierzchni,

- b) przylegania do podkładu,

- c) grubości spoin i ich wypełnienia.

Prawidłowość powierzchni bada się łatą drewnianą długości 2 m. Prześwit między łatą a powierzchnią posadzki nie powinien wynosić więcej niż 2 mm, natomiast odchylenie płaszczyzny posadzki od po- ziomu (lub żądanego spadku) nie powinno przekraczać ± 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. Płytki powinny całą swoją powierzchnią przylegać do podkładu. Bada się to przez lekkie opukiwanie młotkiem drewnianym. Spoiny powinny być całkowicie wypełnione kitem kwasoodpornym. Grubość spoin powinna wynosić:

- przy układaniu na kicie asfaltowym lub chemoodpornym syntetycznym (na wycisk) 2 ± 0,5 mm,

- przy układaniu na kicie krzemianowym i spoinowaniu kitem syntetycznym 8 ± 1 mm.

- Badanie posadzek kwasoodpornych z asfaltu lanego obejmuje sprawdzenie:

- a) wyglądu zewnętrznego,

- b) prawidłowości wykonania powierzchni,

- c) przylegania do podkładu,

- d) grubości posadzki,

- e) właściwości technicznych wykonanej posadzki.

Wygląd zewnętrzny posadzki sprawdza się przez oględziny. Posadzka nie powinna wykazywać pęknięć, rys i nierówności, barwa posadzki powinna być jednolita. Powierzchnia powinna być zatarta piaskiem lub mączką kwasoodporną.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny, mierzone łatą dwumetrową, nie powinno być większe niż 3 mm, a odchylenie płaszczyzny od poziomu lub założonego spadku nie powinno przekraczać ± 5 mm na całej długości posadzki.

Posadzka powinna całkowicie przylegać do podkładu. Sprawdza się to przez ostukiwanie. Badanie grubości warstwy asfaltu wykonuje się przez wycięcie w dowolnym miejscu 2 otworów i zmierzenie jej z dokładnością do 1 mm. Odchyłka grubości w stosunku do przewidzianej w projekcie nie powinna przekraczać ± 3 mm. Na każde 100 m posadzki należy wykonać sprawdzenie w dwóch otworach. Sprawdzenie właściwości ułożonej warstwy asfaltu wykonuje się w laboratoriach na próbce o wymiarach 20X20 cm, wyciętej w dowolnym miejscu posadzki. Sprawdzenie grubości i właściwości ułożonej warstwy asfaltu wykonuje się na żądanie odbiorcy.