BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY ROBOTACH PODŁOGOWYCH CZ. II

 
 

Nie wolno tych środków używać, gdy w pomieszczeniu znajduje się otwarte palenisko. Przy ich stosowaniu nie wolno palić papierosów, a pomieszczenia należy zabezpieczyć przed wejściem osób trzecich z zapalonym papierosem. W tym celu należy na drzwiach wywiesić napisy zakazujące wejścia z zapalonym papierosem (rys. 9-1).

Roboty podłogowe, przy których używane są materiały na rozpuszczalnikach lub same rozpuszczalniki, mogą także wywierać szkodliwy wpływ na zdrowie robotników wskutek nadmiernej zawartości par rozpuszczalników w powietrzu. Dlatego roboty takie powinny być wykonywane w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Również przy powlekaniu posadzek lakierami chemoutwardzalnymi pomieszczenia powinny być intensywnie wietrzone. Praca powinna być tak organizowana, aby zapewnić robotnikom przerwy w pracy połączone z przebywaniem na świeżym powietrzu. ™

Przy stosowaniu i przygotowywaniu kitów chemoodpornych na żywicach syntetycznych (KW, KWŁ, KDB-110, Epidian 430) robotnicy powinni pracować w rękawicach ochronnych. Twarz i ręce należy nasmarować wazeliną. Do mycia rąk należy używać mydła i piasku, nie używać natomiast rozpuszczalników. Po umyciu rąk należy je ponownie natłuścić wazeliną lub kremem ochronnym (np. Lechia L-5). Osoby cierpiące na choroby skóry lub uczulone na działanie fenolu lub formaliny nie powinny wykonywać robót z użyciem kitów zawierających te składniki.

Przy robotach podłogowych robotnicy muszą pracować w pozycji klęczącej. W celu zabezpieczenia przed schorzeniami stawów kolanowych należy chronić kolana specjalnymi podkładkami z grubego filcu pokrytego skórą (tzw. podkolannikami).

W celu zabezpieczenia właściwych warunków higieny pracy należy przestrzegać czystości osobistej, bezwzględnego mycia rąk przed spożywaniem posiłków, używania czystej odzieży roboczej oraz utrzymywania porządku w miejscu pracy. Prawidłowa organizacja pracy wpływa również na samopoczucie robotnika, zmniejszając jego wysiłek i ułatwiając koncentrację uwagi, co ogranicza możliwość skaleczeń, zaproszeń itp.

Kontrola przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w toku wykonywania robót podłogowych powinna być prowadzona systematycznie przez nadzór techniczny.