Wykonanie robót - okładziny z drewna

 
 

Najprostszą postacią okładziny z drewna jest cokół, chroniący dolny pas ściany przed uszkodzeniami i zabrudzeniem. Cokół wykonuje się zazwyczaj z tarcicy dębowej lub jesionowej. Przykładowe rozwiązanie ilustruje rys. 11-1.

Cokół mocuje się wkrętami do kołków uprzednio osadzonych w ścianie. Innym, znacznie wygodniejszym sposobem mocowania jest zastosowanie zamiast kołków drewnianych specjalnych wkładek (kołków rozporowych) z polichlorku winylu, wciskanych w uprzednio wywiercony otwór w ścianie (rys. ll-2a), a następnie wkręcenie wkrętu do otworu we wkładce. Wskutek tego wkładka zwiększa swoją objętość i mocno osadza się w murze (rys. łl-2b). '

Ważnym szczegółem technicznym jest sposób zabezpieczenia cokołu przed deformacją na skutek paezenia się drewna. W tym celu należy układać deski cokołów tak, aby strona odrdzeniowa (prawa) tarcicy stanowiła ich powierzchnię zewnętrzną (rys. ll-3a, b). Nieprzestrzeganie tego warunku prowadzić będzie do odstawania cokołu od ściany (11-3c). Skutecznym zabezpieczeniem cokołów przed paczeniem się jest narzynanie tylnej płaszczyzny cokołu tak, jak to pokazano na rys. ll-3d.

Połączenia poszczególnych odcinków desek cokołu powinny być wykonywane na nakładkę po ścięciu końców desek pod kątem 45° (rys. 11-4). Boazerie mocowane są do ściany za pomocą listew drewnianych przykręconych wkrętami do uprzednio osadzonych kołków. Przykładowe rozwiązania boazerii płycinowej i listwowej oraz sposób ich mocowania ilustrują rys. 11-5 i 11-6.

Ważnym szczegółem przy wykonywaniu boazerii jest zapewnienie wentylacji przestrzeni między boazerią a ścianą. W tym celu należy w konstrukcji boazerii wykonać odpowiednie szczeliny, umożliwiające swobodny przepływ powietrza.

Konstrukcja boazerii powinna umożliwić odkształcenia poszczególnych jej elementów wskutek kurczenia się lub rozszerzania drewna w zmiennych warunkach wilgotnościowych. Zaleca się również zabezpieczenie podłoża za boazerią powłoką z roztworu lub lakieru asfaltowego, a tylnej strony boazerii powłoką z farby olejnej.