Okładziny z płytek

 
 

Płytki. Pod pojęciem płytek okładzinowych należy rozumieć płytki o wymiarach 2X2 do 50X50 cm, produkowane kilkoma metodami techn ologicznymi:

- kalandrowania - głównie płytki z polichlorku winylu, jednorodne, zawierające znaczny procent wypełniaczy mineralnych i swoją strukturą i wyglądem zbliżone do płytek podłogowych winylowo- -azbestowych

- wtryskową - głównie płytki polistyrenowe drobnowymiarowe (1X1.do 10X10 cm), przy czym najdrobniejsze dostarczane są w postaci arkusików papieru z naklejonymi płytkami

- prasowania - głównie płytki z aminoplastów (żywice mocznikowe, melaminowe), przy czym wielkość płytek ze wzglądów technologicznych nie może być zbyt duża (do 15X15 cm).

Płytki okładzinowe mają grubość l-ł-3 mm. Kleje. Do przyklejania płytek okładzinowych stosuje się kleje dyspersyjne, głównie na dyspersji wodnej polioctanu winylu lniPTego kopolimerów." Z produkowanych klejów, używanych również do robót podłogowych, należy wymienić klej Polacet do przyklejania płytek z PCW stosuje się również kleje kontaktowe, np. Butapren B.

Do wykonywania okładzin z płytek stosuje się narzędzia i sprzęt podobne jak przy wykonywaniu posadzek z płytek z PCW. Obowiązują takie same wymagania, jak przy układaniu posadzek z tworzyw sztucznych. Powierzchnia podkładu, na którym mają być przyklejane płytki powinna być gładka, sucha i mocna. Podkłady słabe (np. tynk wapienny) nie nadają się do przyklejania płytek. Ze względu na to, że płytki okładzinowe z tworzyw sztucznych powinny być w pierwszym rzędzie stosowane na ścianach z prefabrykatów wielkowymiarowych, przewidzianych do beztynkowego wykończenia - podłożem powinien być z reguły beton żwirowy formowany w formach bateryjnych.

Powierzchnia ściany, na której mają być przyklejone płytki, powinna być otynkowana, ew. nierówności przeszlifowane lub wyszpachlo- wane masami stosowanymi do wygładzania podkładów pod wykładziny podłogowe. Podkład powinien być przeszlifowany i zagruntowany rozrzedzonym klejem, aby zmniejszyć nasiąkliwość i stworzyć lepszą przyczepność kleju do podkładu (rys. 12-1). Po wyschnięciu gruntow- nika odbija się sznurem linię, od której będzie następowało przyklejanie płytek, a następnie nakłada się klej za pomocą ząbkowanej szpa- chli. Płytki przykleja się do ściany (rys. 12-2a), wkładając w spoiny wkładki (np. ścinki płytek), aby uzyskać spoiny jednakowej grubości. Następnie dociska się przyklejone płytki za pomocą drewnianej packi (rys. 12-2b). , Okładzina powinna być okresowo zmywana wodą z dodatkiem środków piorących i po wysuszeniu lekko zaciągana pastą woskową i froterowana.