Wykonanie robót

 
 

Okładanie ścian płytkami można wykonywać przed robotami podłogowymi lub po wykonaniu tych robót w wypadku, gdy posadzka jest wykonywana z materiałów mineralnych, np. z lastryka, płytek ceramicznych (kamionkowych), i nie zachodzi obawa, że w czasie wykonywania okładzin posadzka zostanie uszkodzona.

W wypadku gdy posadzka została już wykonana i wykończona, np. przez ułożenie cokolika z płytek kamionkowych, wówczas górna powierzchnia cokolika wyznacza położenie pierwszego pasa płytek. Jeżeli natomiast posadzka będzie układana po wykonaniu okładzin, to pierwszy pas płyt powinien być tak ustalony, aby pozostało miejsce do jej wykończenia (rys. 13-6).

Przygotowanie podłoża. Przed przystąpieniem do układania płytek ściana powinna być zeskrobana drucianymi szczotkami, oczyszczona z kurzu i grudek zaprawy oraz dokładnie zmoczona wodą. Następnie na ściany ceglane, betonowe itp. narzuca się warstwę rzadkiej zaprawy cementowej o stosunku 1 : 3, natomiast na ściany gipsowe warstwę rzadkiej zaprawy wapiennej również o stosunku 1 : 3. Zaprawa powinna być narzucona dość silnymi ruchami kielni, aby spowodować dokładne wypełnienie wszelkich nierówności podłoża, szczelin, spoin itp. Na tak przygotowanym podłożu można rozpocząć właściwe układanie płytek.

Ustalenie płaszczyzny okładziny. Płaszczyznę okładziny wyznacza się przez przyklejenie tymczasowo na zaprawie kilku płytek, jak to pokazano na rys. 13-7. Płytki powinny leżeć w jednej płaszczyźnie, co

Ostatni, rząd powinien być ułożony z płytek o zaokrąglonych brzegach. To samo dotyczy zakończenia okładziny na narożnikach ścian lub wnęk. Na rysunku 13-12 pokazano prawidłowe i nieprawidłowe wykonanie narożnika.

Po ułożeniu płytek pozostawia się okładzinę przez pewien czas (5-1-7 dni) z otwartymi spoinami. Umożliwia to częściowo wyparowanie nadmiaru wody. Po upływie tego czasu przystępuje się do wypełnienia spoin. Używa się do tego celu cementu białego lub cementu portlandzkiego rozjaśnionego dodatkiem białej mączki kamiennej. W gorszym wykonaniu używa się zaczynu gipsowego.

Płytki fajansowe szkliwione nadają się szczególnie do prefabrykacji ścianek działowych w kabinach sanitarnych (WC, natryskowych itp.). Rysunek 13-13 ilustruje jeden z możliwych sposobów wykonania omawianych ścianek.