Ważna rola posadzek

 
 

Z punktu widzenia właściwości dielektrycznych podłogom mogą być stawiane krańcowo różne wymagania. W budynkach mieszkalnych podłogi powinny być elektroizolujące, co stanowi ochronę użytkowników przed możliwością porażenia prądem elektrycznym. Natomiast w pomieszczeniach, w których występuje możliwość gromadzenia się par rozpuszczalników organicznych (np. w magazynach lakierów, salach operacyjnych itp.), posadzki powinny być nieiskrzące, a także nie mieć własności gromadzenia ładunków elektryczności statycznej.

Podłogi takie powinny być w pewnym zakresie elektroprzewodne. W budynkach inwentarskich, w myśl nowoczesnych wymagań hodowlanych, posadzki powinny być ciepłe, gdyż stwierdzony został korzystny wpływ takich posadzek na podniesienie efektywności hodowli.

Ważną rolą posadzek jest stworzenie warunków możliwie łatwego utrzymania pomieszczeń w należytym stanie czystości. Ze sprawą tą wiążą się szczególnie wymagania stawiane posadzkom, między innymi odporność na środki czyszczące, okresowe zawilgocenie wodą lub środkami dezynfekującymi, antyelektrostatyczność itp. Istnieją już materiały podłogowe z tworzyw sztucznych o właściwościach bakteriosta- tycznych, które mają szczególne znaczenie w pomieszczeniach budynków służby zdrowia, gdyż wpływają hamująco na rozwój bakterii.

Żaden inny element budowlany nie pracuje w tak trudnych i różnorodnych warunkach jak podłogi. W budownictwie przemysłowym są one narażone na bardzo silne działania mechaniczne i szkodliwy wpływ różnych substancji chemicznych, W budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi poważną rolą odgrywają wymagania termiczne, akustyczne a także poziom estetyki, łatwość czyszczenia i konserwacji posadzek. W szeregu zastosowań dużą rolą odgrywają właściwości estetyczne posadzek. Posadzki są również jedynym elementem budowlanym, do wykonania którego można użyć wielu materiałów, znacznie różniących się właściwościami technicznymi: kamienia naturalnego, ceramiki, drewna, szkła, metali, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych itd.