Cement portlandzki. Cement portlandzki 250 powinien odpowiadać wymaganiom technicznym określonym w PN-69/B-30000. Wytrzymałość cementu po 28 dniach powinna wynosić co najmniej: na ściskanie 250 kG/cm2, na zginanie 50 kG/cm2. Czas wiązania cementu wynosi: początek - nie wcześniej niż po upływie 40 min, koniec - nie później niż po upływie 10 godz. Wskazuje to, że przygotowane zaprawy lub betony powinny być bezwzględnie zużyte w tym czasie.

Zakończenie podłogi polega na przykryciu dylatacji listwami, które stanowią również ochronę ściany przed zabrudzeniem. Na rysunku 2-24 przytoczono szereg przykładów, w jaki sposób można podłogę wykończyć, zabezpieczając należyte działanie dylatacji lub obrzeżnych izolacji przeciwdźwiękowych. Podane przykłady ilustrują również następujące rodzaje używanych listew podłogowych:

- listwy (rys. 2-24 a i b) i cokoły (rys. 2-24 c) z drewna,

- listwy z PCW (rys. 2-24 d),

Na rys. 2-21 zilustrowany został przykład rozwiązania dylatacji w dwuwarstwowej posadzce z estrichgipsu. Szczelina dylatacyjna, a - wkładka dylatacyjna z PCW, b - papa na izolacji termicznej jako dylatacja pozioma w którą wbudowana została wkładka z miękkiego PCW, umożliwia swobodne rozszerzanie się jastrychu. Jej brak może doprowadzić do powstania wybrzuszeń, jeżeli rozszerzalność jastrychu estrichgipsowe- go nie znajdzie miejsca w szczelinach dylatacji przyściennych.

Dylatacja pomiędzy podłogą a powierzchnią podłoża. Jest ona konieczna w większości wypadków, gdyż przeważnie rodzaj materiału podkładu różni się od materiału podłoża (np. różne mieszanki cementowe). Materiały te mogą mieć różne współczynniki rozszerzalności i w związku z tym poszczególne warstwy powinny mieć swobodę samodzielnego ruchu. Ponieważ w większości podłóg występuje warstwa izolacyjna (termiczna, akustyczna, przeciwwilgociowa - rys.

Materiały używane do wykonywania podłóg charakteryzują się m.in. różnym stopniem zmian objętości, co wyraża się rozszerzaniem się lub kurczeniem podkładu lub posadzki. Biorąc pod uwagę, że wymiary podłogi mogą być dość duże (np. długie korytarze), sumaryczna wielkość zmiany wymiarów podłogi pod wpływem temperatury, wilgoci, twardnienia itp. może być znaczna (patrz p. 2.1.5,). Powoduje to konieczność stosowania odpowiednich szczelin nazywanych dylatacjami. Rozróżniamy 3 rodzaje dylatacji:

W budownictwie ogólnym mamy do czynienia również z szeregiem pomieszczeń, w których w odniesieniu do podłogi nie stawia się wysokich wymagań estetycznych i gdzie nie zachodzi potrzeba uzupełnienia izolacyjności termicznej lub akustycznej, natomiast na plan pierwszy wysuwają się właściwości wytrzymałościowe lub fizyczne. Często chodzi również o możliwie najtańsze wykonanie podłogi. Podłogi te mają bardzo uproszczoną konstrukcję, co ilustrują przykłady podane na rys. 2-15.

W porównaniu z poprzednimi (rys. 2-11) podłogi pokazane na rys. 2-12 różnią się jedynie dodaniem warstwy wodoszczelnej (np. w postaci 2 warstw papy na lepiku), która jakby rozdziela podkład betonowy na 2 części. Dolna część podkładu tworzy spadki podłogi w kierunku kratki ściekowej. Na tej warstwie przyklejona jest izolacja, której powierzchnia również ma analogiczny spadek.

- Rozróżnić tu należy dwie możliwości konstrukcji podłóg:

- a) podłogi na stropach bez instalacji odwadniającej, tzn. bez kratek ściekowych,

- b) podłogi na stropach z instalacją odwadniającą.

Zestawienie rozwiązań podłóg pływających na stropach grupy I i II (a i b), tj. wykazujących niedostateczną izolacyjność na dźwięki powietrzne, przytoczono w tabl. 2-4.

Zestawienie to dotyczy pomieszczeń w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym, z wyłączeniem budownictwa administracyjnego, w którym- ze względu na nieco niższe wymagania izolacyjności akustycznej - można stosować na stropach grupy I rozwiązania przewidziane

Nawiązując do zjawisk przenikania dźwięków przez przegrody budynku, scharakteryzowanych w p. 2.1.3., podkreślić należy ponownie, że wybór właściwego rozwiązania podłogi na stropach międzypiętro- wych (gdyż tam przeważnie występuje konieczność izolacji przeciw- dźwiękowej) zależy głównie od rodzaju stropu, a szczególnie jego ciężaru.

Strony