Ffa izolacyjność termiczną podłogi ma wpływ nie tylko rodzaj warstwy izolacyjnej, lecz również rodzaj podkładu. Dlatego też istnieją rozwiązania, w których podkład stanowi jednocześnie warstwę izolacyjną. Przykłady takich rozwiązań ilustrują rys. 2-4 i 2-5. staci izolacji termicznej

Podłoga (rys. 2-2) składa się z następujących warstw: 1) posadzki, 2) podkładu, 3) izolacji termicznej. Podłoga tego typu spoczywa na stropie, który jest podłożem. W szczególnym wypadku, gdy podłoga ma być wykonana w budynku nie podpiwniczonym (lub w piwnicy), spoczywa ona na podłożu betonowym ułożonym bezpośrednio na gruncie.

Jak łatwo wywnioskować z dokonanego przeglądu podstawowych właściwości podłóg, rodzaj konstrukcji podłogi uzależniony jest od szeregu czynników, a mianowicie od:

- położenia podłogi w budynku,

- charakteru i przeznaczenia pomieszczeń,

- rodzaju stropu.

Położenie podłogi iv budynku. Zależy ono od rodzaju izolacji zastosowanej w podłodze. Jeżeli podłoga wykonywana jest:

- na gruncie (to znaczy w budynku nie podpiwniczonym),

- na stropie piwnicznym,

Wyrównany i ubity grunt może w niektórych wypadkach stanowić podłoże, na którym bezpośrednio, na cienkiej warstwie piasku, układa się posadzkę z klinkieru lub cegły. Częściej jednak konieczne jest wzmocnienie podłoża gruntowego przez wgniecienie tłucznia, gruzu, żużlu itp., lub ułożenie bruku.

Podłożem nazywamy element budowlany, na którym wykonuje się podłogę. W znacznej liczbie wypadków, szczególnie w budownictwie ogólnym, podłoże stanowi strop. Natomiast w piwnicach i budynkach niepodpiwniczonych podłogę układa się na specjalnym podłożu wykonanym bezpośrednio na gruncie.

Mineralne materiały podłogowe, jak beton,’lastryko, płytki kamionkowe, skałodrzew, przewodzą w pewnym stopniu prąd elektryczny. Przewodność ta wzrasta, gdy ulegają one zawilgoceniu.

Do niedawna nie zwracano uwagi na zagadnienie przewodności elektrycznej podłóg. Obecnie w związku z wprowadzeniem do powszechnego użytku szeregu aparatów elektrycznych (pralki, lodówki, odkurzacze, roboty itp.) istnieje możliwość niebezpiecznych porażeń prądem w wypadku, gdy:

Rozszerzalność termiczna. Ta właściwość materiałów podłogowych wchodzi w rachubę jedynie w tych przypadkach, gdy posadzki są wykonywane w temperaturze znacznie odbiegającej od temperatury, jaka będzie w czasie użytkowania, a także wtedy, gdy posadzka będzie narażona na zmiany temperatury w czasie użytkowania (np. tarasy, werandy, itp.). Jeżeli np. posadzka betonowa długości 10 m zostanie wy konana w temperaturze ok. 0°C, a będzie pracowała w temperaturze ok. 20°C, rozszerzy się ona o 2,4 cm.

Zmiany objętości materiałów podłogowych są zjawiskiem o tyle niepożądanym, że w ich wyniku mogą powstać rysy (pęknięcia), wybrzuszenia lub sfalowania. Zmiany w czasie wiązania i schnięcia posadzek i podkładów z tworzyw mineralnych. Występują tu zjawiska rozszerzania się albo kurczenia tworzywa.

Podłoga w toku użytkowania ma dużo okazji do stykania się z wodą, a w odniesieniu do podłóg w budynkach przemysłowych - również do stykania się z roztworami substancji chemicznych lub płynnymi chemikaliami.

W użytkowaniu budynków występują dwa rodzaje dźwięków: dźwięki powietrzne i dźwięki uderzeniowe. Dźwięki powietrzne powstają w wyniku mówienia, gry na instrumencie, działania radia itp. Dźwięki te rozchodzą się w powietrzu, a natrafiając na przegrodę (ścianę, sufit, podłogę) są częściowo odbijane, częściowo pochłaniane przez przegrodę, a częściowo przenikają przez przegrodę i są słyszalne w sąsiednim pomieszczeniu.

Strony