W budownictwie ogólnym mamy do czynienia również z szeregiem pomieszczeń, w których w odniesieniu do podłogi nie stawia się wysokich wymagań estetycznych i gdzie nie zachodzi potrzeba uzupełnienia izolacyjności termicznej lub akustycznej, natomiast na plan pierwszy wysuwają się właściwości wytrzymałościowe lub fizyczne. Często chodzi również o możliwie najtańsze wykonanie podłogi. Podłogi te mają bardzo uproszczoną konstrukcję, co ilustrują przykłady podane na rys. 2-15.

W porównaniu z poprzednimi (rys. 2-11) podłogi pokazane na rys. 2-12 różnią się jedynie dodaniem warstwy wodoszczelnej (np. w postaci 2 warstw papy na lepiku), która jakby rozdziela podkład betonowy na 2 części. Dolna część podkładu tworzy spadki podłogi w kierunku kratki ściekowej. Na tej warstwie przyklejona jest izolacja, której powierzchnia również ma analogiczny spadek.

- Rozróżnić tu należy dwie możliwości konstrukcji podłóg:

- a) podłogi na stropach bez instalacji odwadniającej, tzn. bez kratek ściekowych,

- b) podłogi na stropach z instalacją odwadniającą.

Zestawienie rozwiązań podłóg pływających na stropach grupy I i II (a i b), tj. wykazujących niedostateczną izolacyjność na dźwięki powietrzne, przytoczono w tabl. 2-4.

Zestawienie to dotyczy pomieszczeń w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym, z wyłączeniem budownictwa administracyjnego, w którym- ze względu na nieco niższe wymagania izolacyjności akustycznej - można stosować na stropach grupy I rozwiązania przewidziane

Nawiązując do zjawisk przenikania dźwięków przez przegrody budynku, scharakteryzowanych w p. 2.1.3., podkreślić należy ponownie, że wybór właściwego rozwiązania podłogi na stropach międzypiętro- wych (gdyż tam przeważnie występuje konieczność izolacji przeciw- dźwiękowej) zależy głównie od rodzaju stropu, a szczególnie jego ciężaru.

Ffa izolacyjność termiczną podłogi ma wpływ nie tylko rodzaj warstwy izolacyjnej, lecz również rodzaj podkładu. Dlatego też istnieją rozwiązania, w których podkład stanowi jednocześnie warstwę izolacyjną. Przykłady takich rozwiązań ilustrują rys. 2-4 i 2-5. staci izolacji termicznej

Podłoga (rys. 2-2) składa się z następujących warstw: 1) posadzki, 2) podkładu, 3) izolacji termicznej. Podłoga tego typu spoczywa na stropie, który jest podłożem. W szczególnym wypadku, gdy podłoga ma być wykonana w budynku nie podpiwniczonym (lub w piwnicy), spoczywa ona na podłożu betonowym ułożonym bezpośrednio na gruncie.

Jak łatwo wywnioskować z dokonanego przeglądu podstawowych właściwości podłóg, rodzaj konstrukcji podłogi uzależniony jest od szeregu czynników, a mianowicie od:

- położenia podłogi w budynku,

- charakteru i przeznaczenia pomieszczeń,

- rodzaju stropu.

Położenie podłogi iv budynku. Zależy ono od rodzaju izolacji zastosowanej w podłodze. Jeżeli podłoga wykonywana jest:

- na gruncie (to znaczy w budynku nie podpiwniczonym),

- na stropie piwnicznym,

Wyrównany i ubity grunt może w niektórych wypadkach stanowić podłoże, na którym bezpośrednio, na cienkiej warstwie piasku, układa się posadzkę z klinkieru lub cegły. Częściej jednak konieczne jest wzmocnienie podłoża gruntowego przez wgniecienie tłucznia, gruzu, żużlu itp., lub ułożenie bruku.

Podłożem nazywamy element budowlany, na którym wykonuje się podłogę. W znacznej liczbie wypadków, szczególnie w budownictwie ogólnym, podłoże stanowi strop. Natomiast w piwnicach i budynkach niepodpiwniczonych podłogę układa się na specjalnym podłożu wykonanym bezpośrednio na gruncie.

Strony