Z punktu widzenia właściwości dielektrycznych podłogom mogą być stawiane krańcowo różne wymagania. W budynkach mieszkalnych podłogi powinny być elektroizolujące, co stanowi ochronę użytkowników przed możliwością porażenia prądem elektrycznym. Natomiast w pomieszczeniach, w których występuje możliwość gromadzenia się par rozpuszczalników organicznych (np.

Należałoby, zdaniem autora, operować terminem „podłoga” (roboty podłogowe, materiały podłogowe itp.). Mając jednak na uwadze ustanowienie przez Polski Komitet Normalizacyjny normy PN-65/B-01023 jako obowiązującej w zakresie terminologii i projektowania od dnia 1 lipca 1965 r.- w pracy niniejszej stosowane będą określenia przytoczone w tej normie.

Podłogą nazywamy element wykończenia poziomych przegród budynków, przeznaczony do odbywania na nim ruchu ludzi, zwierząt, środków transportowych oraz ustawiania różnego rodzaju przedmiotów (np. mebli, towarów itp.) b Jest to zazwyczaj układ kilku warstw różnych materiałów, w którym ostatnią (górną) warstwę stanowi materiał podłogowy, dobrany odpowiednio do wymagań technicznych i użytkowych stawianych podłodze w danym pomieszczeniu.

Strony