Posadzki z płytek (PCW lub gumy) naprawia się przez wymianę płytek uszkodzonych lub startych. Łatwość naprawy tego rodzaju posadzek jest ich wielką zaletą. Z tego też względu powinny one być stosowane wszędzie tam, gdzie posadzka narażona jest w niektórych miejscach na szczególnie intensywne ścieranie (np. w zakładach fryzjerskich, sklepach, hallach wejściowych). Wówczas płytki w miejscach szybciej ulegających ścieraniu (np. przy drzwiach, przy fotelach fryzjerskich) wymienia się na nowe.

Podejmując decyzję wykonania posadzki z tworzyw sztucznych na starej posadzce drewnianej, należy zdawać sobie sprawę, że ulegają radykalnej zmianie stosunki wilgotnościowe panujące w obrębie podłogi. Jeżeli bowiem posadzka z desek jest przepuszczalna dla wilgoci (rys. 8-1), to pokrycie jej wykładziną z tworzyw sztucznych wprowadza pa- roszczelną przegrodę (rys. 8-2), powodującą skraplanie się wilgoci w deskach i ich paczenie się (rys. 8-3).

Ze względu na niebezpieczeństwo zagrzybienia podłogi duży -nacisk należy położyć na konieczność dokładnej impregnacji drewna używanego do podłóg (dotyczy to głównie legarów i desek), a także na zabezpieczenie podłogi przed zawilgoceniem, obojętnie w jakiej postaci może ono nastąpić.

Posadzki z drewna ulegają zniszczeniu przez naturalne zużycie lub przez działanie grzyba domowego, wygryzanie przez owady, gnicie. Naturalne zużycie nie jest jedynie wynikiem ścierania się posadzki w trakcie jej użytkowania. Znacznie większe szkody wyrządza bowiem cyklinowanie i wiórkowanie posadzek, a więc doprowadzenie ich do czystości i estetycznego wyglądu.

Badania przy odbiorze posadzek kwasoodpornych

- Badanie posadzek kwasoodpornych z płytek ceramicznych obejmuje sprawdzenie:

- a) prawidłowości wykonania powierzchni,

- b) przylegania do podkładu,

- c) grubości spoin i ich wypełnienia.

- Badania obejmują sprawdzenie:

- a) związania posadzki z podkładem, .. ,

- b) wyglądu zewnętrznego,

- c) prawidłowości powierzchni, i d) szczelności ułożenia elementów posadzki,

- e) wykończenia posadzki.

Posadzki z płytek (ceramicznych, skałodrzewnych, lastrykowych itp.) powinny być dobrze związane z podkładem. Przy ostukiwaniu drewnianym młotkiem nie powinny one wydawać charakterystycznego v głuchego dźwięku.

- Badania obejmują sprawdzenie:

- a) związania posadzki z podkładem,

- b) prawidłowości powierzchni,

- c) szerokości i prostoliniowości spoin,

- d) wykończenia posadzki,

- e) jednolitości barwy wykładzin.

Posadzki z płytek, wykładzin lub mas szpachlowych powinny wykazywać całkowite związanie z pokładem. Niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstających brzegów arkuszy lub płytek.

- Badania te obejmują sprawdzenie:

- a) związania posadzki z podkładem,

- b) wyglądu zewnętrznego,

- c) prawidłowości powierzchni,

- d) szczelności ułożenia elementów posadzki,

- e) wykończenia posadzki.

Przy stosowaniu kitu Epidian 430 należy go rozprowadzić na podłożu betonowym warstwą o grubości ok. 4 mm, a następnie na niej układa się płytki tak je dociskając, aby kit wycisnął się ze spoiny. Nadmiar wyciśniętego kitu należy natychmiast zebrać. Spoiny powinny być stosunkowo cienkie (2-r-3 mm). '

Przy stosowaniu kitów kwasoodpornych KW i KDB-110, w‘wy- podku gdy płytki zostały ułożone na kicie krzemianowym, zaleca się przetarcie spoin 10-proeentowym roztworem kwasu solnego w spirytusie metylowym. Czynność tę należy wykonywać w okularach i rękawicach ochronnych. Następnie spoiny należy wysuszyć ręczną suszarką elektryczną lub sprężonym powietrzem oraz zagruntować za pomocą cienkiego pędzla rzadkim kitem sporządzanym z żywicy i suchego składnika w stosunku 1,5-5-1.

Strony