W wielu pomieszczeniach, głównie w budynkach przemysłowych, posadzki narażone są na działanie kwasów używanych w procesach produkcyjnych (np, w akumulatorniach, fabrykach włókien sztucznych, galwanizerniach) lub tworzących się z substancji zanieczyszczających posadzkę, a następnie ulegających fermentacji (np, w gorzelniach, browarach, mleczarniach, fabrykach konserw itp.).

Posadzkę z asfaltu lanego można wykonać na czystym, suchym i mocnym podłożu lub podkładzie betonowym, a także na starej drewnianej posadzce. W wypadku, gdy podkład jest wilgotny, należy zastosować warstwę ochronną w postaci papieru parafinowego lub asfaltowanego bądź papy izolacyjnej, aby nie dopuścić do powstawania pęcherzy spowodowanych parą wodną wydzielającą się z podkładu przy układaniu gorącego asfaltu.

Posadzki asfaltowe bezspoinowe (jastrychy) z asfaltu lanego odznaczają się szeregiem cennych właściwości, jak wodoszczelność, nienasią- kliwość, odporność na ścieranie, izolacyjność elektryczna, izolacyjność na dźwięki uderzeniowe, możliwość układania w czasie mrozu itd. Zaletą posadzek asfaltowych jest również to, że wykonywane są całkowicie bez wody i w kilka godzin po ostygnięciu mogą być normal- nie użytkowane.

Niezależnie od podziału posadzki na mniejsze pola należy wykonać przewidziane w projekcie szczeliny dylatacyjne. Zasady ich stosowania zostały omówione w p. 2.5. Wykonuje się je przez wbetonowanie listwy drewnianej odpowiedniej grubości (0,5-i-l cm), a następnie usunięcie jej po stwardnieniu betonu. Powstałą szczelinę wypełnia się masą asfaltową (tzw. masą zalewową).

Na rysunku 6-6 przedstawiono rodzaje posadzek z cegły klinkierowej lub pełnej budowlanej w zależności od sposobu ich wykonania. Na podłożu betonowym lub stropie posadzkę klinkierową można wykonać dwoma sposobami: na warstwie zaprawy oraz na przekładce z piasku.

Posadzki z cegły klinkierowej charakteryzują się dużą wytrzymałością na działanie mechaniczne, są twarde, odporne na wysokie temperatury oraz szczelne {jeżeli spoiny zostały dokładnie wypełnione). Posadzki z cegły klinkierowej układane na zaprawie kwasoodpornej wykazują dobrą odporność na działanie kwasów.

Posadzki skałodrzewne, nazywane popularnie ksylolitowymi, wykonuje się z zaprawy magnezjowej (stanowiącej zaczyn magnezytu kaustycznego w roztworze chlorku magnezowego) z dodatkiem wypełniaczy organicznych (mączka drzewna i trociny), mineralnych oraz pigmentów.

W odróżnieniu od podkładu posadzka estrichgipsowa wymaga uszczelnienia warstwy wierzchniej przed jej ostatecznym wygładzeniem. Polega to na lekkim ubiciu wyrównanej warstwy częściowo stwardniałego zaczynu. Ubijanie powinno mieć miejsce przed zakończeniem wiązania i zwykle wykonuje się po upływie 6-4-20 godz. od chwili zarobienia. Praktycznie stwierdza się możliwość przystąpienia do ubijania, gdy nacisk palcem pozostawia na powierzchni jedynie znieznaczny ślad.

Posadzki estrichgipsowe wykonuje się na warstwie ochronnej leżącej na izolacji termicznej lub akustycznej, bądź na warstwie piasku, jeśli nie zachodzi potrzeba zastosowania warstw izolacyjnych.

Estrichgips. Został on omówiony w p. 3.1. Ponadto należy dodać, że na posadzki powinien być produkowany estrichgips barwiony, tj. zmieszany dokładnie w wytwórni z odpowiednimi pigmentami.

Strony