Przy wykonywaniu posadzek z płytek i kształtek ceramicznych niezbędne są następujące narzędzia:

- kielnia do zaprawy,

- łata drewniana do poziomowania powierzchni,

- poziomnica,

- młotek.

Posadzki z płytek ceramicznych stosowane są w pomieszczeniach o wilgotnym środowisku, zwiększonej intensywności ruchu (hale fabryczne, sklepy, magazyny) lub w pomieszczeniach narażonych na działanie ługów i kwasów, substancji organicznych podlegających gniciu itp. oraz w pomieszczeniach wymagających częstego zmywania wodą lub narażonych na zawilgocenie w czasie użytkowania (np. łazienki, pralnie, zakłady przemysłu spożywczego).

Tworzywa sztuczne mogą w sposób celowy wyeliminować bardzo pracochłonne i skomplikowane roboty przy wykonywaniu schodów lastrykowych. Nowa technika wykańczania schodów polega na pokryciu stopni i spoczników wykładziną z PCW lub gumową (z zastosowaniem krawężników), natomiast pozostałe powierzchnie mogą być pokryte powłoką emulsyjną lub emalią chemoutwardzalną.

Posadzką wykonuje sią przez wylanie na podkład i rozprowadzenie na nim odpowiedniej masy betonu żywicznego po uprzednim zagruntowaniu podkładu roztworem żywicy. Beton żywiczny utwardza sią pod wpływem dodanych katalizatorów. Posadzka nadaje sią do chodzenia po niej po upływie 24 godzin. Całkowite utwardzenie nastąpuje po upływie 4-8 dni.

Posadzki z betonów żywicznych można wykonywać o dowolnej grubości, zależnie od natężenia czynników mechanicznych przewidywanych w toku eksploatacji podłogi. Ze względu na właściwości mechaniczne posadzki z betonów żywicznych mogą być wykonywane o następujących grubościach - przy intensywności obciążeń użytkowych:

- umiarkowanej - 2-1-3 mm

- średniej - 2-P5 mm

- wysokiej - ponad 5 mm

Pod pojęciem betonu żywicznego należy rozumieć betony zawierające żywicę syntetyczną jako spoiwo oraz wysoko jakościowe wypełniacze mineralne. Jako spoiwo stosuje się różne żywice syntetyczne, np. poliestrowe, epoksydowe, poliuretanowe, akrylowe, fenolowe itp., jako wypełniacze- mączka kwarcowa, drobny piasek oraz inne twarde materiały, jak np. korund. Betony żywiczne wykazują wysokie walory

Wzdłuż ścian powinna być przyklejona listwa podłogowa z PCW lub cokół z pasków wyciętych z antyelektrostatycznych płyt podłogowych z PCW. Połączenie między listwą bądź cokołem a posadzką powinno być uszczelnione przez zespawanie.

- Posadzki z antyelektrostatycznych płyt z PCW mogą być wykonywane:

- z siecią uziemiającą - w wypadku pomieszczeń I grupy o zagrożeniu eksplozyjnym (np. w salach operacyjnych),

- bez sieci uziemiającej - w pomieszczeniach II grupy, nie narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji (np. w laboratoriach fizycznych, pomieszczeniach maszyn cyfrowych itp.).

Przy wykonywaniu posadzek antyelektrostatycznych z PCW potrzebne są narzędzia stosowane do układania innych materiałów podłogowych z tworzyw sztucznych na klejach kontaktowych, a ponadto zestaw narzędzi do frezowania i spawania spoin oraz obróbki spawów.

Właściwości antyelektrostatyczne określa się opornością powierzchniową, która nie powinna w wartości średniej przekraczać 2 10 om, z tym, że żaden pojedynczy pomiar nie powinien wykazywać oporności większej niż 510 om.1

Do przyklejania antyelektrostatycznych płyt podłogowych z PCW należy stosować specjalne kleje z kauczuków polichloroprenowych wykazujących właściwości elektroprzewodne dzięki zawartości odpowiednich wypełniaczy.

Strony